Polisi Keselamatan, Kesihatan & Persekitaran

Agricultural Chemicals > Mengenai ACM > Polisi Keselamatan, Kesihatan & Persekitaran

Polisi Alam Sekitar ACM

Agricultural Chemicals (M) Sdn Bhd komited untuk berterusan meningkatkan prestasi dalam pemeliharaan alam sekitar dan mencegah pencemaran di dalam produk, perkhidmatan dan di setiap aktiviti perniagaan kami, melalui perlaksanaan Sistem Pengurusan Alam Sekitar. Bagi mencapai matlamat yang diingini, maka adalah dasar kami:

1. Untuk mencegah pencemaran alam sekitar yang berpunca dari jenis perniagaankami.

2. Untuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan alam sekitar danundang-undang lain yang berkaitan.

3. Untuk membina kesedaran di kalangan para pekerja, pelanggan dan pembekal, dalam menangani isu-isu berkaitan alam sekitar.

4. Untuk menggalakkan pengurangan, penggunaan semula dan kitar semula sisa buangan.

5. Untuk menggunakan teknologi dan aplikasi lestari bagi pencegahan pencemaran dan peningkatan prestasi alam sekitar yang berterusan.

6. Untuk sentiasa menilai keberkesanan polisi alam sekitar secara berkala bagi memastikan ianya masih relevan dan sesuai dengan operasi syarikat.

Polisi ini akan disampaikan kepada semua pekerja dan pihak yang berkepentingan dan kepada orang ramai melalui media terpilih.

Polisi Keselamatan dan Kesihatan ACM

Agricultural Chemicals (M) Sdn Bhd komited untuk membangun, mengekal dan menggalakkan persekitaran kerja yang selamat dan sihat. Ini merupakan komitmen kami untuk menjalankan operasi perniagaan selaras dengan usaha untuk melindungi keselamatan dan kesihatan pihak-pihak yang berkepentingan. Bagi mencapai matlamat yang diingini, maka adalah dasar kami:

1. Untuk mencegah kecederaan, penyakit dan keuzuran di tempat kerja.

2. Untuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan keselamatan dan kesihatan dan undang-undang lain yang berkaitan dan bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa untuk memperbaiki aspek keselamatan dan kesihatan.

3. Untuk menjalankan program pencegahan kemalangan dan penyakit yang efektif dengan penglibatan semua pekerja dalam usaha untuk menangani bahaya di tempat kerja.

4. Untuk meningkatkan prestasi keselamatan dan kesihatan secara berterusan melalui penetapan perjalanan operasi Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan OHSAS.

5. Untuk menyampaikan polisi keselamatan dan kesihatan kepada semua pekerja bagi meningkatkan kesedaran terhadap kepentingan keselamatan dan kesihatan.

6. Untuk menyediakan polisi keselamatan dan kesihatan kepada orang ramai dan semua pihak yang berkepentingan yang mempunyai keperluan untuk menilai.

7. Untuk sentiasa menilai polisi keselamatan dan kesihatan secara berkala bagi memastikan ianya masih relevan dan sesuai kepada operasi syarikat.