Kenyataan Penafian

Agricultural Chemicals > Kenyataan Penafian

Kenyataan Penafian

Segala hak cipta, cap dagangan dam lain-lain harta intelek yang digunakan dalam laman web ini adalah hak milik Agricultural Chemicals (M) Sdn. Bhd. (008938-M). Anda tidak mempunyai hak selain daripada kegunaan tertentu. Anda adalah dibenarkan untuk mencetak atau muat turun maklumat dan kandungannya dari laman web untuk kegunaan sendiri tetapi bukan untuk kegunaan komersial. Kamu tidak dibenarkan menjual atau mengedar mana-mana bahagian laman web ini atau kandungannya melalui apa-apa medium. Anda tidak boleh menggunakan mana-mana bahagian laman web ini pada laman web lain, sama ada melaui rangka hyperlink internet ataupun yang lain kecuali mendapat kebenaran bertulis daripada Agricultural Chemicals (M) Sdn. Bhd.

Agricultural Chemicals (M) Sdn. Bhd. berhak meningkatkan, mengubah suai, mengubah, manggantung atau memberhentikan mana-mana bahagian laman web ini dan menyekat atau melarang akses kepadanya tanpa sebarang notis.

Dalam apa keadaan pun, Agricultural Chemicals (M) Sdn. Bhd. atau anak syarikatnya atau syarikat berkaitan atau pengarah atau pekerjanya tidak akan menerima liabiliti yang berkaitan dengan maklumat terkandung dalam laman web ini. Remedi tunggal anda adalah berhenti menggunakan laman web ini.

Syarat-syarat ini boleh dipinda oleh Agricultural Chemicals (M) Sdn. Bhd. dari masa ke semasa. Terma dan syarat dan kandungan laman web ini adalah di bawah kawalan undang-undang Malaysia yang merupakan bidang kuasa eksklusif.